Preguntes test per practicar la Selectivitat 2022

A Pam Learning ens preocupem per tu i volem que treguis la nota que necessites a la selectivitat 2022 per entrar a la universitat que vols.

Prepara’t per l’examen més important de l’any amb els nostres cursos completament online:

Preguntes test llengua catalana | Selectivitat 2022

Quina és l’anàlisi correcte dels mots en negreta?

 1. La denominació dubte vacunal és un terme emergent en la bibliografia científica sobre vacunació.  
  • complement predicatiu  
  • complement o objecte directe  
  • complement del nom  
  • complement circumstancial (o adjunt)
 1. Vaig preguntar al representant de l’amo qui era la persona que havia comès l’error d’abandonar-lo, però no pogué pas donar-me’n una qualsevol idea clara.  
 • complement o objecte directe  
 • complement d’adjectiu  
 • complement o objecte indirecte  
 • complement del nom
 1. A les parets del local, no s’hi hauria vist el més petit objecte si l’estadant anterior -un pintor suec- no hagués deixat penjades tres o quatre teles sense marc.  
 • complement circumstancial (o adjunt)  
 • complement o objecte indirecte  
 • complement predicatiu  
 • atribut
 1. Encara queden dinou milions i mig de lactants de tot el món que no reben les vacunes bàsiques.  
 • oració subordinada substantiva de subjecte  
 • oració subordinada substantiva de complement o objecte directe  
 • oració subordinada substantiva de complement de règim (o preposicional)  
 • oració subordinada adjectiva o de relatiu de complement del nom
 1. El motiu d’aquest engany tan groller era el seu interès econòmic a desprestigiar les vacunes ja que va rebre diners d’un advocat que representava pares de nens autistes.  
 • oració subordinada adverbial causal  
 • oració subordinada adverbial concessiva  
 • oració subordinada adverbial temporal  
 • oració subordinada adverbial consecutiva
 1. Les noves tecnologies o el creixement exponencial del port i l’aeroport han anat obrint la ciutat a nous operadors.  
 • complement o objecte directe  
 • complement de règim (o preposicional)  
 • subjecte  
 • complement o objecte indirecte

Amb aquest curs de llengua catalana et pots preparar per treure la nota que necessites!

Preguntes test llengua castellana | Selectivitat 2022

 1. ¿Cuál de los siguientes personajes participa en la escena II de Luces de bohemia, ambientada en la cueva de Zaratustra?
 • Serafín el Bonito 
 • Don Peregrino Gay 
 • Claudinita 
 • Dorio de Gádex

2. Escoge la opción correcta en las siguientes oraciones:

 1. Me dio/dió un susto terrible cuando se introdujo/ introdució en mi casa. 
 2. Le/La dijo que las cargas estaban en un lugar peligroso, pero el/él no las vió/vio. 
 3. Reconozco que estuviste/estuvistes muy inspirado aquel dia/día. 
 4. No conseguireis/conseguiréis nada llevándoles/llevandoles la contraria porqué/porque se cerrarán en banda
 5. No conseguía entender ___________ (porqué / por qué) nadie había acudido a recogerle. 
 6. ¿Estáis seguros de que conocéis el lugar ___________ (donde / dónde) se hará la entrega? 
 7. Es imposible que sepáis la respuesta ___________ (sino / si no) habéis escuchado la pregunta. 
 8. Creo que para evitar problemas se han ___________ (deshecho / desecho) de los informes. 
 9. Nadie reprodució/reprodujo la escena ayer, de manera que no hubo nada que lamentar. 
 10. Cuando algo le distrajo/distraiga más de la cuenta, avisadnos. 
 11. Al entrar, su amiga balcució/balbuceó unas palabras y se puso a llorar. 
 12. Dejo el frasco en el suelo y me pongo a limpiar. No quiero que el suelo uela/huela mal.
 13. Detesto que la gente devuelva los libros subrayados >> Lo/La detesto, que la gente…
 14. Detesto a la gente que devuelve los libros subrayados >> Lo/La detesto, a la gente que…

Amb aquest curs de llengua castellana trauràs la nota que necessites!

Preguntes test història | Selectivitat 2022

 1. Quin és el context històric en el que podem ubicar Azaña?
 • Guerra Civil
 • 2n guerra mundial
 • Segona República
 • Primera guerra mundial
 1. Quan va començar i acabar la Guerra Civil?
 • 1931-1936
 • 1936-1939
 • 1937-1939
 • 1932-1935
 1. Quan va començar i acabar la Segona República?
 • 1931-1936
 • 1936-1939
 • 1937-1939
 • 1932-1935

4. Quan va ser la Revolució i dels Fets d’Octubre?

 • 1931
 • 1932
 • 1933
 • 1934

5. Quan va començar i acabar La Restauració?

 • 1951-1936
 • 1950-1930
 • 1857-1931
 • 1932-1935

6. La Guerra Civil va acabar el día:

 • 1 d’abril de 1938
 • 2 d’abril de 1939
 • 1 d’abril de 1939
 • 2 d’abril de 1938

7. A les eleccions de 1977 a Catalunya va guanyar:

 • Dretes
 • Esquerres

Amb aquest curs d’història trauràs la nota que necessites!

Preguntes test química | Selectivitat 2022

 1. Amb 26 litres d’oxigen gas i 20 litres d’hidrogen gas, quants litres de vapor d’aigua es poden obtenir com a màxim? Suposem que tots els gasos es mesuren en les mateixes condicions de pressió i temperatura.
 • 46 L
 • 20 L
 • 26 L
 • 40 L
 1. Una solució aquosa d’àcid sulfúric al 36 % en massa té una densitat de 1,25 g·cm-3. Quina és la seva molaritat?

Dades: Masses atòmiques relatives:  H=1,0;  O=16,0;  S=32,0;

 • 7,3 M
 • 3,4 M
 • 4,6 M
 • 9,2 M
 1. Els compostos metanol i propanona es formulen:
 • CH3CHO i CH3COCH3
 • HCOOH i CH3CH2CHO
 • CH3OH i CH3CH2CHO
 • CH3OH i CH3COCH3
 1. El sulfur de ferro(II) reacciona amb l’àcid clorhídric per donar sulfur d’hidrogen i clorur de ferro(II). ¿Quina quantitat de sulfur de ferro(II) cal emprar per obtenir el sulfur d’hidrogen necessari per preparar 2 litres de solució 0,2 M d’àcid sulfhídric?

Dades: Masses atòmiques relatives:   S=32,0; Fe= 55,9;

 • 35,2 g
 • 176 g
 • 352 g
 • 20,5 g

Amb aquest curs de química trauràs la nota que necessites!

Preguntes test física | Selectivitat 2022

Amb aquest curs de física trauràs la nota que necessites!

Preguntes test biologia | Selectivitat 2022

 1. El colesterol té diverses funcions importants al nostre organisme, per què no en podem prescindir?
 • Perquè constitueix una important reserva energètica.
 • Perquè és determinant de l’estabilitat de la membrana plasmàtica.
 • Perquè és substrat per a la síntesi de la insulina.
 • Perquè és un important transportador de compostos a través de les membranes.
 1. Quins processos fonamentals tenen lloc a la fase lumínica de la fotosíntesi?
 • Reducció del CO2, formació d’ATP i oxidació de coenzims reduïts (NADPH + H+).
 • Reducció del CO2, oxidació de coenzims i formació d’ATP.
 • Fotolisi de l’aigua, reducció de coenzims oxidats (NADP+ ) i formació d’ATP.
 • Formació de glucosa, transformació de l’energia lluminosa en energia química i formació d’aigua.
 1. Quin tipus de polímers són les proteïnes?
 • Monosacàrids units per enllaços glucosídics.
 • Aminoàcids units per enlaços peptídics.
 • Nucleòtids units per enllaços ester.
 • Pèptids units per enllaços ester.

4) Quin tipus d’enllaç assenyala la fletxa de la figura?

 • Peptídic
 • Glucosídic
 • D’hidrogen
 • Ester 

5) Què és el compost químic que es mostra a la fórmula?

 • Un disacàrid
 • Un nucleòtid
 • Un dipèptid
 • Un àcid gras

Amb aquest curs de biologia trauràs la nota que necessites!

Preguntes test Matemàtiques| Selectivitat 2022

 1. Si tenim la igualtat: a+b(x+1)+c(x+1)(x+3)=3+5x+2×2. Com a polinomis en x, quins són els valors de a, b i c?
 • a=0, b=-3, c=2
 • a=6, b=-3, c=2
 • a=-6, b=3, c=2
 • No es poden trobar perquè x és una indeterminada.
 1. Per a una certa funció f(x), contínua, es compleix que la seva integral en el interval [a, b] és negativa. Això vol dir que f(x):
 • És negativa en tot [a,b]
 • És positiva en tot [a,b]
 • Té un punt de tall en [a,b]
 • No és positiva en tot [a,b]

3. Observant el màxims i mínims locals i els intervals de creixement i decreixement de la funció f(x) = x3 + 3×2 – 5 es pot afirmar que l’equació x3 + 3×2 – 5 = 0

 • No té cap solució real.
 • Té tres solucions reals.
 • Té dues solucions reals.
 • Té una única solució real.

4. Donats els plans x + y – z = 1 i -2x + my + 2z = 0, el valor de m per tal que els plans siguin paral·lels i diferents és:

 • 0
 • 2
 • -1
 • -2

5. Els plans Π1: x – 2y + z = 2 i Π2: 2x + y – 1 = 0

 • Són paral·lels.
 • Són perpendiculars.
 • Es tallen amb un angle de 60º.
 • Són coincidents.

6. Si A representa l’àrea d’un rectangle de perímetre 2, quin és el valor màxim de A?

 • 1/4
 • 1/2
 • 2
 • 4

7. La funció f(x) = x – ln(x)

 • té un màxim relatiu a x = 1
 • té un mínim relatiu a x = 1
 • té un punt d’inflexió a x = 1
 • a x = 1 la funció no hi té cap punt especial

8. Quina és la primitiva de 2x + 1?

 • x^2
 • x^2 + x
 • 2x+ x
 • (x-1) * ln2

9. Quina de les funcions proposades és una primitiva de sin(w)?

 • cos(w)
 • -sin(w)
 • sin(w)
 • -cos(w)

10. Un sistema lineal d’equacions és incompatible si:

 • Té infinites solucions.
 • No té solució.
 • Té una solució.
 • Té més equacions que incògnites.

11. Quina és la derivada de la funció f(x)=cos(sin(ln (1/x)))?

 • -sin(sin(ln (1/x))) cos(ln (1/x)) x-1
 • cos(ln (1/x)) sin(sin(ln (1/x))) x-1
 • -sin(sin(ln (1/x)))
 • -sin(sin(ln (1/x))) cos(ln x) x-1

12. Quin és l’angle que formen els dos plans de l’espai d’equacions -3x + y = 2 i 2x + y = 3 (que sempre es defineix com un angle agut)?

 • un angle que té el cosinus igual a 1/14
 • 45º
 • 135º
 • En realitat les dues equacions donades corresponen a dues rectes, no a dos plans, i formen un angle de 60º

13. Si una funció f(x) és derivable a x=3 i f'(3)=0, llavors

 • f(x) presenta un extrem relatiu a x = 3
 • f(x) presenta un extrem absolut a x = 3
 • f(x) és contínua a x = 3
 • f(x) presenta un extrem relatiu a x = 3 i és contínua en aquest punt.

14. Sabem que a>0 i que els dos plans de l’espai d’equacions x + (a-2) y + (1-2a) z = 1998 i x + 3ay – 2z = 6 són perpendiculars. Quin és el valor de a?

 • 0
 • 2
 • -1
 • 1

15. En quin conjunt és creixent la funció   f (x) = 3×3 – 9x ?

 1. (-∞,+∞)
 2. (-1,1)
 3. (1,+∞)
 4. (-∞,-1)∪(1,+∞)

16. Els punts de tall de la funció f(x) = (ex – 2) · (ex – 8) amb els eixos de coordenades són:

 1. (2, 0); (8, 0); (0, -16)
 2. (2, 0); (8, 0); (0, 7)
 3. (ln2, 0); (ln8, 0); (0, -7)
 4. (ln2, 0); (ln8, 0); (0, 7)

Amb aquest curs de matemàtiques trauràs la nota que necessites!

Preguntes test Matemàtiques Ciències Socials | Selectivitat 2022

Amb aquest curs de matemàtiques aplicades a ciències socials trauràs la nota que necessites!

Preguntes test Economia de l’Empresa | Selectivitat 2022

 1. Quin d’aquest forma part d’ingressos d’explotació?
 • Import net de la xifra de negocis
 • despeses financeres
 • proveïments
 • Amortització

2. Quina és la suma de les despeses d’explotació?

 • 1.000
 • 800
 • 3.000
 • 3.200

3. L’import de beneficis es suma o es resta al BAI?

 • Resta
 • Suma

4. Quina és la fòrmula de la rentabilitat econòmica?

 • BAI/Total actiu
 • BAII/Total actiu
 • BAII/Total passiu
 • BAI/Total passiu

5. La rendibilitat financera mesura la remuneració als propietaris de l’empresa.

 • Veritat
 • Fals

6. Quan el resultat del VAN és positiu significa que la inversió no genera riquesa i és no aconsellable realitzar-la.

 • Veritat
 • Fals

7. Quin és el marge de contribució si el preu unitari es d’1€ i la comissió de distribució es de 0,2€ la unitat?

 • 1
 • 0,8
 • 1,2
 • 2

8. Quina és la fòrmula de la ràtio d’estructura del deute?

 • PC/Actiu total
 • PNC/Actiu total
 • PC/deutes
 • PNC/deutes

9. Els deutes són els passiu no corrent + el passiu corrent

 • Veritat
 • Fals

10. Ràtio de liquiditat és igual a:

 • AC/PC
 • ANC/PNC
 • A/P
 • P/A

11. Ràtio d’endeutament és igual a deutes/passiu total

 • Veritat
 • Fals

12. La rentabilitat financera és igual a:

 • BN/BAII
 • BN/Patrimoni net
 • BAII/BN
 • Patrimoni net/BN

13. Esmenta fonts de finançament extern:

 • Prèstecs a llarg termini
 • Emprèstits
 • Lising
 • Totes són correctes

14. El rènting és un contracte de lloguer que NO incorpora una opció de compra a favor de l’arrendatari a exercir al final del contracte.

 • Veritat
 • Fals

Amb aquest curs d’economia de l’empresa trauràs la nota que necessites!


Prepara’t per l’examen més important de l’any amb els nostres cursos completament online: